Persbericht: Brief aan informateur Kos

Afgelopen week hebben wij een uitnodiging ontvangen van de nieuwe informateur de heer Kos. Wij hebben de heer Kos onderstaande brief gestuurd met onze kijk op het nieuwe formatieproces: 

Geachte heer Kos,

Dank voor de aangepaste uitnodiging om niet op Koningsdag, maar op vrijdag 29 april te komen praten in uw eerste informatieronde.

Inmiddels zijn de gespreksverslagen van de eerdere informatierondes van GroenLinks, de partij namens welke u informeert, openbaar gemaakt.

Voor de VVD, en de andere partijen, is uw uitnodiging de derde informatieronde, en hebben er aansluitend ook nog 2 gesprekken met 6 partijen aan tafel plaatsgevonden. 

Een aantal gespreksverslagen van die informatieronde zijn gepubliceerd. De VVD heeft daar van harte mee ingestemd. U heeft deze vast inmiddels al gelezen. 

Tot op heden hebben een aantal partijen hun gespreksverslagen niet geopenbaard of toestemming gegeven voor de verslagen van de 2 gesprekken met 6 partijen aan tafel. Dat betreuren wij, en het lijkt ons goed dat zij dat wel doen, en dat niet alleen u, maar ook de Alkmaarse samenleving daar kennis van kan nemen.

Immers, de VVD is, door minimaal 1 partij met hetzelfde aantal zetels als de VVD, simpelweg uitgesloten. Dit gebeurde toen de vorige informateur namens D66, mevrouw Ria Oosterop, naast D66, ook GL, OPA, BAS, VVD en LA op inhoudelijke overeenkomsten uitnodigde. 

Na deze eenzijdige uitsluiting, volgden 2 andere partijen de facto dezelfde lijn. In het zorgvuldige informatieproces van D66 had echter niemand blokkades opgeworpen, niet op thema's, niet op personen, niet op partijen. Ook kregen partijen desgewenst tijd om zaken te laten bezinken, en werd veel comfort geboden om tot een mogelijke brede coalitie op inhoud te kunnen komen. Zo ver is het echter niet eens gekomen. Op basis van gevoel werd de VVD uitgesloten. In het verslag van mevrouw van Oosterop is het allemaal terug te lezen. 

Gelukkig gaat de informatie nu weer in -helaas noodzakelijkerwijs zelfs afgedwongen- volle transparantie door, onze mooie gemeente moet immers bestuurd worden. 

Een meerderheid in de raad heeft op 14 april j.l. tegen de eerder gemaakte afspraken over het gewenste informatieproces gestemd, en daarmee ons inziens onterecht, maar zeer bewust winnaar D66 buiten spel gezet. 

GL, een verliezende partij (zoals er zoveel waren), derde in de uitslag met 5 zetels, heeft nu de leiding van het proces in de schoot geworpen gekregen. 

De reden voor deze wijziging vindt zijn oorsprong in het actief willen uitsluiten van de VVD door 1 partij, en dat mogelijk maken door 2 andere partijen. Niet op basis van inhoud, maar klaarblijkelijk op basis van gevoel en persoonlijke voorkeuren.

Daar vinden wij uiteraard wel wat van. De VVD heeft in het verleden met 4 zetels, met 5 zetels, met 6 zetels en met 7 zetels samengewerkt met lokale partijen, linkse partijen, middenpartijen en rechtse partijen, hoe achterhaald die begrippen ook zijn. Nooit, ook nu niet, heeft de VVD welke partij dan ook uitgesloten. Dat kan ons inziens niet in een democratie. 

Wel hecht de VVD ernstig aan de waarde van gemaakte afspraken, zowel binnen de raad, als binnen eerdere en eventueel toekomstige coalities. Anders kan er geen vertrouwen zijn, en ontstaan alternatieve formatie- en roddel en achterklap-circuits waar mensen in het bijzonder, en de lokale politiek in het algemeen door beschadigd raken. De afgelopen weken zijn daar een treurig voorbeeld van. 

Wij gaan er vanuit dat u aan deze mail en de openbare verslagen voorlopig voldoende heeft voor uw 1e informatieronde mbt de VVD, en dat de afspraak vervalt.

Iets zegt ons namelijk dat, gegeven het gebeurde er geen serieuze volgende, formatie-uitnodiging zal komen. 

Mocht dat bij een volgende keer wel gebeuren, moeten we daar eens goed over nadenken. Want besturen op basis van inhoud wil en kan de VVD aantoonbaar met iedereen. Ook nu. Maar besturen zonder vertrouwen, of zonder je te houden aan afspraken, kan niemand. Wij in ieder geval zeker niet.

Uiteraard zijn wij bereid om dit bericht mondeling nader toe te lichten. 

Met vriendelijke groet namens de gehele fractie,

John van der Rhee

Fractievoorzitter

Alkmaarse VVD