Vragen capaciteit stroomnetwerk gemeente Alkmaar

Afgelopen week opende het NHD met de zorgelijke kop: 'Liander gooit stroomnetwerk op slot voor nieuwe grootverbruikers in half Noord-Holland'. De essentie van het stuk is dat de capaciteit van het energienetwerk in Noord-Holland Noord volledig gebruikt wordt. 

Als gevolg hiervan zou netbeheerder Liander het netwerk in dit gebied voor vier jaar op slot gooien, wat betekent dat het geen grote bedrijven meer aansluit op het netwerk in die periode. Alkmaar valt ook onder deze regio, wat natuurlijk gigantische gevolgen zou hebben voor de bedrijvigheid in onze gemeente. 

Dat het elektriciteitsnetwerk redelijk tot zwaar is belast in onze regio stond ook te lezen in het document Regionale Energiestratie 1.0 dat in april werd gepubliceerd. In juni werd dit rapport inhoudelijk behandeld in de Commissie. Raadslid Marius Wiegman en D66-collega David Schultz hebben toen al aan de bel getrokken en de wethouder gevraagd naar de status in onze gemeente en wat de mogelijke gevolgen zijn. De wethouder gaf destijds aan dit goed in de gaten te houden en te monitoren, maar dat er op de Boekelermeer wel voldoende ruimte op het net aanwezig was. 

De berichtgeving in het Noordhollands Dagblad verbaast ons zodoende, waardoor raadsleden Marius Wiegman en Willem Peter het college onderstaande vragen hebben gesteld om meer duidelijkheid te krijgen over de huidige situatie in onze gemeente. Bovendien zijn er allerlei initiatieven om de bestaande infrastructuur beter te benutten. Wij zouden ook graag deze mogelijkheden onderzocht zien. 

Artikel 42 vragen: 

1. In het document RES 1.0 van 21 april j.l. was te lezen dat het elektriciteitsnet in Alkmaar redelijk tot zwaar belast was. De Alkmaarse VVD en D66-collega Schultz hebben tijdens de commissie ruimte op 8 juni dan ook gevraagd naar de huidige capaciteit van het energienet in onze gemeente. De wethouder gaf destijds aan dit goed in de gaten te houden en te monitoren, maar dat er op de Boekelermeer wel voldoende ruimte op het net aanwezig was. Kan het college aangeven of dit nog steeds het geval is? Zo niet, wanneer heeft het college kennisgenomen van de veranderde status en welke acties zijn er sindsdien ondernomen?

2. Kunt u precies aangeven wat Liander onder grote afnemers verstaat? Valt bijvoorbeeld een autoshowroom in die categorie, een distributiecentrum of een recyclingsbedrijf?

3. In het Noordhollands Dagblad van 17 september laat directeur Thijs Pennink van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord weten dat er nu al bedrijven afhaken vanwege de capaciteitsproblemen. Kan het college aangeven of dit bedrijven waren die zich in Alkmaar wilden vestigen en zo ja, hoeveel werkgelegenheid er mogelijk mee gemoeid was? 

4. Kunt u nauwkeurig aangeven wat op de korte, middellange en lange termijn de gevolgen zijn van dit besluit voor het vestigingsklimaat op de bovengenoemde bedrijventerreinen. Hoe ernstig is de situatie?

5. Kunt u aangeven of het besluit van Liander ook op andere gebieden gevolgen heeft. De Alkmaarse VVD denkt hierbij bijvoorbeeld aan (groot-)schalige woning- en kantoorbouw?

6. Kunt u aangeven in hoeverre de implementatie van de RES een rol speelt bij het op slot gooien van het net? Bestaat de mogelijkheid dat door de opwekking van zonne- en windenergie bepaalde bedrijven zich niet meer kunnen vestigen op voornoemde bedrijventerreinen? Of dat bedrijven hun verduurzamingsambitie niet kunnen uitvoeren en daarmee voordelen mislopen?

7. Welke actie gaat het Alkmaarse college op korte termijn ondernemen om het slot, dat nu op het elektriciteitsnetwerk zit, eraf te halen.

8. Is het college bereid met Liander zo snel mogelijk het gesprek aan te gaan met als inzet het zo snel mogelijk door Liander in kaart brengen van het verschil tussen juridische belasting van het netwerk en de daadwerkelijke belasting van het netwerk? En in het gesprek mee te nemen op welke termijn er impact verwacht kan worden vanuit de maatregelen vanuit convenanten en andere regulatoire ontwikkelingen?

9. Is het college voornemens aan de slag te gaan met batterij-opslag en innovatief beheer zodat het elektriciteitsnetwerk beter benut kan worden? En daarbij Alkmaar-regio bedrijventerreinen actief te melden als proef-locatie?

10. Zou het college ons op de hoogte kunnen houden over ontwikkelingen met betrekking tot de capaciteit van het energienet in onze gemeente?