Verzoek tot organiseren hoorzitting ruimtelijke ordening buitengebied gemeente Alkmaar

Vanaf 2021 treedt de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet ruimt veel regelgeving op, geeft ruimte aan initiatieven en gaat uit van vertrouwen in de inwoner/ondernemer. De Omgevingswet is hard nodig, want er zijn nog te veel casussen in het Alkmaarse buitengebied die te maken hebben met knellende regelgeving van ofwel de gemeente Alkmaar zelf (bijv. bestemmingsplan landelijk gebied) ofwel van de provincie Noord-Holland. Overigens sorteert ook de provincie voor op de komst van de Omgevingswet. In 2020 komt de provinciale omgevingsverordening die ook meer ruimte geeft en minder regels heeft.

Hoeveel casussen in het Alkmaarse buitengebied te maken hebben met problematiek in de ruimtelijke ordening is niet bekend, niet bij de gemeenteraad in ieder geval. De inschatting van de Alkmaarse VVD is dat het tientallen gevallen betreft van inwoners,  agrariërs, bouwbedrijven en ander soort ondernemers die te maken hebben, of wensen hebben, met bijv. schuren of stallen, die niet passen in het bestemmingsplan. Of buiten het bouwvlak vallen. Of een mestzak die niet goed gepositioneerd kan worden. Of een kapberg die niet gelegaliseerd kan worden. Het inzicht in de omvang ontbreekt en daarom wil de Alkmaarse VVD een hoorzitting organiseren.

Hoorzitting

De VVD stelt voor om namens de Alkmaarse gemeenteraad, via de raadsgriffie, álle inwoners en ondernemers in het buitengebied via een brief uit te nodigen om gebruik te maken van het spreekrecht, om de casus en bijkomende problematiek toe te lichten. Iedere inwoner / ondernemer in het buitengebied, die problemen heeft met bijvoorbeeld het bestemmingsplan kan zijn verhaal in een separaat ingerichte  commissie vertellen, opdat die later kan besluiten wat er moet gebeuren. De VVD hoopt via deze weg alle problematiek inzichtelijk te krijgen.

De inwoners en de ondernemers in het buitengebied krijgen zo een eenmalige kans die, afhankelijk van de situatie, meegenomen kan worden bij de eerstvolgende herziening van het bestemmingsplan landelijk gebied. Het is gepast dat de gemeenteraad in het kader van haar volksvertegenwoordigende rol de problematiek van onze inwoners en/of ondernemers in het buitengebied aanhoort.

De Alkmaarse VVD verzoekt u dit voorstel (zie bijlage 1) voor een separate avond te agenderen.

Met vriendelijke groet,

Tamara Vermeulen

Raadslid VVD