Status tegenprestatie bijstandsuitkering

De VVD Alkmaar is benieuwd wat de status is van de tegenprestatie in Alkmaar. De
Participatiewet is ingegaan op 1 januari 2015 en daarmee zijn gemeenten
verplicht om invulling te geven aan het instrument ‘tegenprestatie’. We hebben
met elkaar een verordening vastgesteld. Voorts staat er in het coalitieakkoord dat
iedere Alkmaarder iets doet voor zijn of haar uitkering. De VVD-fractie heeft een
aantal vragen aan het college.

1: Kunt u inzichtelijk maken hoeveel inwoners een bijstandsuitkering
krijgen?

2: Hoeveel uitkeringsgerechtigden komen in aanmerking voor de
tegenprestatie? En hoeveel uitkeringsgerechtigde hebben een re-
integratie verplichting?

3: Hoeveel uitkeringsgerechtigden doen ook daadwerkelijk een
tegenprestatie?

4: Welke organisaties maken tot op heden gebruik van het instrument
tegenprestatie?

5: Is het college het met ons eens dat we het middel ‘tegenprestatie’ beter
moeten uitdragen en goed moeten benutten? Zo nee, kunt u toelichten
waarom niet?

6: Is het college bereid om een campagne te starten, om de
tegenprestatie bekender te maken bij organisaties, die hier gebruik van
zouden kunnen maken (ondernemers, sportverenigingen,
maatschappelijke organisaties)? Zo nee, kunt u toelichten waarom niet?