Geld en Bestuur

Geld

Alkmaar blijft de gemeente met de laagste lasten!

Behoud lage OZB tarief woningen

OZB 5% verlaging voor niet-woningen, waaronder ondernemingen.

Toeristenbelasting halveren.

Hondenbelasting afschaffen

Subsidies zijn niet vanzelfsprekend.

Erfpacht evalueren en aanpakken

Onder leiding van de VVD zijn in de periode 2014-2018 de gemeentefinanciën in Alkmaar en Graft de Rijp op orde gebracht. De financiële positie werd verbeterd, de financiële spelregels zijn aangescherpt, lastige oude problemen weggewerkt en nieuwe problemen opgelost. Hieruit volgen uitgangspunten die voor de VVD van belang zijn. Zo wordt nieuw beleid in principe uit nieuwe bezuinigingen betaald (nieuw voor oud; budgetneutraal handelen) , en worden overschotten niet opgepot, maar gaan deze gewoon naar de Algemene Middelen. In het sociaal domein is financieel de meeste onzekerheid, zodat hier een reserve mogelijk moet zijn. Deze reserve moet echter een afgewogen maximum kennen. Reserves in het sociaal domein kennen dus een plafond, dat elk jaar ter evaluatie aan de raad wordt voorgelegd op basis van jaarlijkse benchmark G32 en historische data gemeente Alkmaar. Een eventueel resterend overschot gaat gewoon naar de Algemene Middelen (de zogenaamde Lind-doctrine).

Subsidies zijn niet vanzelfsprekend. Het oude stoplicht model moet geactualiseerd worden. Ontvangen subsidies zijn niet bedoeld om van te gaan sparen; maar om aan het gesubsidieerde doel uit te geven. Als er gespaard kan worden, is de subsidie simpelweg te hoog. Dit geldt natuurlijk niet voor reguliere voorzieningen en reserveringen. Zo ook, vervallen gelabelde Rijks of provinciegelden aan de algemene middelen. Dat is toegestaan en van die vrijheid wil de VVD gebruik maken in het belang van onze inwoners.

Rijksbezuinigingen worden verder natuurlijk gewoon één op één door vertaald naar de gemeentelijke begroting. Financiële tegenvallers worden budgetneutraal binnen het eigen programma opgevangen. En samenwerkingsverbanden, dan wel gemeenschappelijke regelingen of gemeentelijke deelnemin­gen moeten een toegevoegde waarde voor Alkmaar hebben en niet eindeloos extra geld kosten.

De VVD wil de OZB voor niet-woningen vanaf 2019 met 5% verlagen. Deze eigenaren werken hard genoeg aan onze lokale en regionale economie en werkgelegenheid, maar zien daar alleen maar regels en hoge belastingen voor terug. Daarom moeten ook zij, net zoals woningeigenaren, kunnen profiteren van een financieel goedkope gemeente. De VVD wil dat de gemeente niets verdient op leges (geld voor vergunningen), parkeergeld, afvalheffingen, rioollasten of andere belastingen. Deze lasten worden ten hoogste verhoogd om de inflatie te volgen.

De toeristen- en hondenbelasting zijn ingevoerd tegen het sentiment van de VVD in. De rechtvaardiging voor hondenbelasting zit in het feit dat het wettelijk kan. Dat hoeft dus niet, integendeel. Wat de VVD betreft dus snel weer afschaffen.

De toeristenbelasting is een melkkoe, waardoor onze horecaondernemers alleen maar als duurder worden gezien, en dat ook nog moeten administreren. Anderzijds wordt er geïnvesteerd in toerisme, zodat hier een balans in moet worden gevonden. Halveren van de toeristenbelasting is een goed begin.

Op diverse plekken in Alkmaar is sprake van erfpacht. De VVD wil dat dit geëvalueerd wordt, en dat waar mogelijk de erfpacht op een gunstige manier voor de bewoners wordt afgebouwd of aangepast. Wij zouden graag zien dat er op de website van de gemeente Alkmaar een rekentool komt om de kosten van het kopen van de grond die in erfpacht is uitgegeven te berekenen.

Dienstverlening

De gemeente is er voor de inwoners en ondernemers, niet andersom

Geen Stadse Fratsen in het buitengebied. Laat de Schermer en Graft-De Rijp in zijn waarde!

  Alle diensten van de gemeente moeten via internet kunnen worden aangeboden of worden aangevraagd.

Alle servicepunten in het buitengebied en Alkmaar-Noord blijven gewoon open.

Trouwparen mogen zelf kiezen wie ze als hun trouwambtenaar willen.

50 bureaucratische regels minder

Openingstijden stadkantoor en servicepunten moeten niet langer, maar beter aansluiten op wat Alkmaarders willen; dus op zaterdag, ‘s-morgens vroeg en\of in de avonden gewoon open zijn voor onze inwoners.

De gemeente Alkmaar is er voor de Alkmaarders; een effectieve, efficiënte organisatie die zaken voor inwoners realiseert. De gemeente is er voor de inwoners en niet andersom.

De VVD vindt dat Alkmaar haar inwoners het beste helpt door hen minder regels en minder administratieve verplichtingen op te leggen, en door langer geldende vergunningen uit te geven. Ook wil de VVD dat de gemeente altijd toegankelijk is voor al onze inwoners.

In De Rijp en Schermer moet daarom een gemeentelijk servicepunt blijven bestaan. De telefonische bereikbaarheid via het telefoonnummer 14072 moet ook omhoog. Onze inwoners moeten er altijd kunnen rekenen dat de telefoon bij de gemeente snel wordt opgenomen en goed wordt doorverbonden. De VVD streeft er nog steeds naar dat Alkmaar in de top 10 van de beste dienstverlenende gemeenten terecht komt in 2020.

De gemeente moet van de VVD gewoon digitaal worden, maar ook gewoon op huisbezoek bij de Alkmaarders thuis kunnen komen met een mobiele balie. Een volledige online afhandeling van de diensten en producten plus printmogelijkheden moet dus ook mobiel beschikbaar komen, zodat maatwerk altijd mogelijk is. Sommige onderdelen van de gemeente zoals Stadswerk communiceren al via social media met onze inwoners. Zo wil de VVD dat de gemeente voor alle communicatie juist ook social media gaat inzetten. Alles draait voor de VVD immers om een snelle, goede en eerlijke communicatie met onze inwoners.

Bestuurlijk en ambtelijk maatwerk voor agrarische ondernemers in de Schermer en Graft-De Rijp is hoognodig. Dat agrarische ondernemers in de buitengebieden last hebben van Stadse Fratsen is de afgelopen jaren glashelder geworden. De VVD wil dat maatwerk wordt geboden, als het gaat om schaalvergroting, handhaving op zaken die meer dan 10 jaar gedoogd zijn in de oude gemeenten en als het gaat om het tot gemeentelijk monument maken van stolpen in de Schermer.

Jouw trouwdag is één van de mooiste dagen van jouw leven. Het is geweldig dat je er in een flink aantal gemeenten voor kan kiezen om je door jouw beste vriend, vader, moeder, of goede kennis in de echt te laten verbinden. Gek genoeg is dat in Alkmaar niet mogelijk. De VVD vindt dat je zelf moet kunnen kiezen door wie je de plechtigheid wilt laten voltrekken, daar is overleg en afstemming met de rechtbank voor nodig, maar er zijn genoeg voorbeelden van gemeenten waar dit al goed geregeld is. In 2018 legt de nieuwe coalitie hier een voorstel voor aan de Raad.

Het afschaffen van overbodige regels. De VVD wil met de stofkam door de APV en alle andere gemeentelijke verordeningen, om zo minimaal 50 regels minder voor inwoners, ondernemers, toeristen en bezoekers te realiseren.

Onze inwoners werken meestal overdag, onregelmatig of forensen, en hebben daarom vaak geen tijd om in klassieke kantoortijden iets bij de gemeente te regelen. Daarom wil de VVD dat het stadskantoor of het dienstencentrum in de Mare op zaterdag en in de avonden open is en ook op ten minste één plek ‘s-morgens vroeg, zodat burgers ook voor of na hun werk langs kunnen komen.

De nieuwe gemeente Alkmaar heeft snelste betaaltermijn van Nederland. De procedures bij de betaling van een rekening moeten verbeteren en te worden versneld. Ondernemers waarvan de gemeente klant is hebben ook tijdig recht op hun geld. De gemeente moet altijd het goede voorbeeld geven, zeker ook bij betalingen. Dat verwacht de gemeente immers ook van haar inwoners.

Bestuur

Participatie = meebeslissen

Buurtondernemingen zijn geen bodemloze belastingput.

Gebruik Alkmaarse ideeën, van inwoners gemeente Alkmaar!

De Alkmaarse vlag moet dagelijks wapperen bij het gemeentehuis, het stadskantoor en alle servicecentra van de gemeente. We zijn trots op onze gemeente!

Communiceer als gemeente open, eerlijk, zo vroeg en duidelijk mogelijk.

Platformen waar Alkmaarders elkaar en de gemeente vinden zijn belangrijk. We gebruiken verbeterdebuurt.nl om snel meldingen af te handelen.

Alkmaar is een trotse, sterke en regionaal leidende gemeente die graag samenwerkt in het belang van de Alkmaarders!

We kiezen onze burgemeester

Alkmaarders krijgen het “right to challenge”

Participatie is voor de VVD iets wat je niet vrijblijvend mag verlangen van inwoners. Van te voren aangeven wat er verwacht wordt, en wat er met de inbreng gedaan gaat worden is het minimum dat Alkmaarders mogen verwachten. De VVD vindt de ideale situatie dat als je participeert, je mee moet kunnen beslissen. Anders is deze tijds- en energievretende participatie slechts voor de bühne, en dat wil de VVD onze inwoners niet aandoen.

Inwoners weten het vaak echt veel beter dan ambtenaren of bestuurders. Geef inwoners vrijheid en verantwoordelijkheid. De VVD wil dat bij buurt- of wijk overstijgende collegevoorstellen, alle inwoners van Alkmaar (dus niet alleen de wijk of buurt waar dit toevallig gesitueerd is) als belanghebbenden worden gevraagd ideeën voor oplossingen aan te dragen. Gebruik de “wisdom of the crowd”, en zet social media daar volop voor in. Dan profiteren we volop van de kracht van Stad en Land.

Buurtondernemingen moeten van de buurt zijn. Er zijn veel goede voorbeelden te noemen, maar er zijn helaas ook een aantal buurtondernemingen die veel subsidie verbruiken zonder resultaat te leveren of helaas zelfs financiële tekorten kennen. De VVD gaat deze subsidie-slurpende instanties strenger controleren zodat ze resultaat gaan leveren en weer echt een bijdrage leveren aan de buurt. Daarnaast moeten alle buurtondernemingen in 2018 een plan aanleveren waarin staat hoe zij verzelfstandigen zodat we de subsidie kunnen afbouwen.

Alles wat de gemeente Alkmaar doet, valt of staat met communicatie. Dit is wat de VVD betreft dan ook een van de belangrijkste taken van de gemeente. Inwoners moeten weten waar ze aan toe zijn, wat de gemeente doet met belastinggeld en waar ze terecht kunnen met vragen en opmerkingen.

We stimuleren en steunen daarom platformen zoals verbeterdebuurt.nl en alkmaarvoorelkaar.nl.

Hier kunnen Alkmaarders niet alleen elkaar, maar ook de gemeente vinden en makkelijk vragen stellen of meldingen over de openbare ruimte doorgeven. Daarnaast komt er extra budget voor communicatie via de social media kanalen van de gemeente.

Alkmaar is met 107.000 inwoners historisch de leidende gemeente in het noorden van de Metropoolregio Amsterdam (MRA), en als natuurlijk middelpunt van de Buch-gemeenten (Bergen, Uitgeest, Castricum, Heiloo) en de HAL (Heerhugowaard, Alkmaar, Langedijk). De VVD wil dat Alkmaar dat blijft. Daarom moet de gemeente Alkmaar vanuit eigen kracht en uit strategisch oogpunt, open staan voor alle vormen van samenwerking binnen, maar ook buiten de regio. Lid worden van de MRA, maar ook samenwerken in Buch of HAL verband is daarom essentieel. Immers, als Alkmaar achterblijft en zich verschanst achter de stadsmuren, gaan de Alkmaarders er binnen vijf a tien jaar op achteruit. Dat mag van de VVD niet gebeuren. Dat is slecht voor de regio in het algemeen, en voor Alkmaar in het bijzonder.

Nu de benoeming van de burgemeester uit de Grondwet gaat, wil de VVD Alkmaar dat de Alkmaarders voortaan hun eigen burgemeester kunnen kiezen.

Alkmaarders krijgen het “right to challenge”, zodat bewoners en\of verenigingen een alternatief voorstel mogen doen voor de uitvoering van collectieve voorzieningen in de eigen omgeving.

Hoe betalen wij onze verkiezingsbeloften?

De VVD vindt het erg belangrijk om u een overzicht te geven van hoe wij denken onze verkiezingsbeloften te kunnen betalen. Daarom hebben wij onderstaand overzicht toegevoegd. Hierin staat op hoofdlijnen aangegeven wat onze maatregelen kosten en hoe zij juist ook weer geld opbrengen op sommige punten. Onze inwoners hebben recht op duidelijkheid, zeker ook in financieel opzicht. Want het is vaak maar wat makkelijk om alleen maar wat te roepen zonder aan te geven hoe dit ook echt te betalen is.

In de bijlage ziet u dat wij 2,4 miljoen euro willen besparen door minder subsidie aan grote cultuurinstellingen te geven. Ook gaan wij streng kijken naar mogelijk onterecht verstrekte uitkeringen. Samen met een aantrekkende economie (dus meer banen) willen wij daarmee proberen 5% minder uitkeringen in onze gemeente te verstrekken dan nu het geval is. Dit levert 1 miljoen euro op. Wij willen er ook voor zorgen dat minder mensen gebruik kunnen maken van allerlei regelen zoals gratis wasmachines, gratis fietsen en ga zo maar door. Werken moet immers lonen! Op deze manier denken wij in elk geval 50.000 euro te kunnen besparen.

Meer geld willen wij juist uitgeven aan veiligheid (500.000 euro) en het bestrijden van overlast (100.000) euro. Ook willen wij mensen die langer thuis wonen graag helpen; dit kost 250.000 euro. De VVD wil verder onze verenigingen zoals bijvoorbeeld koren en toneelverenigingen ondersteunen. Voor heel veel mensen zijn deze verenigingen in hun buurt of dorp immers ontzettend belangrijk. Hier trekken wij 200.000 euro voor uit.

Als echte sportpartij willen wij graag dat zoveel mogelijk mensen kunnen sporten en hier plezier aan kunnen beleven. Sport is niet alleen leuk maar ook belangrijk voor gezondheid van bijvoorbeeld onze kinderen, de economie en de uitstraling van onze stad. Omdat sport voor de VVD en onze samenleving zo ontzettend belangrijk is geven wij hier 200.000 euro extra per jaar aan uit.

De VVD wil dat u als inwoner en ondernemer van onze gemeente Alkmaar zo veel mogelijk geld overhoudt elke maand. U kunt immers prima zelf bepalen wat u met uw geld doet, daar hoeft de gemeente niet voor u te bepalen. Daarom heeft de VVD de afgelopen jaren er al voor gezorgd dat de huizenbelasting (OZB) met 8% is gedaald in de gemeente Alkmaar. Voor de komende periode willen wij dat de hondenbelasting wordt afgeschaft en de toeristenbelasting gehalveerd. Voor onze ondernemers willen wij dat de OZB voor niet woningen (bedrijven) met 5% wordt verlaagd.

In de afgelopen jaren leek het erop dat de gemeente belastingopbrengsten zou krijgen uit precariobelasting. Dit blijkt nu toch niet zo te zijn. Dat geld (1 miljoen per jaar in de komende 4 jaar) moet nu weer ergens vandaan komen. De VVD wil daar duidelijk en eerlijk over zijn en daarom is dit neergezet als extra kostenpost.

Alles bij elkaar genomen komt ons VVD programma zo op hoofdlijnen uit op een financiele balans tussen opbrengsten en uitgaven; we houden zelfs nog bijna 62.000 euro over. Wij gaan ook in de komende vier jaar weer voor een financieel gezonde en stabiele gemeente Alkmaar zoals u van ons gewend bent!