Wonen en Omgeving

Wonen

Nieuwbouw woningen zoveel mogelijk welstandsvrij!

Op Overstad maken we hoogbouw mogelijk.

Focus verleggen van sociale huurwoningen naar vrije sector huurwoningen.

De regionale afspraak van minimaal 30% sociaal wordt geschrapt.

De senioren- en jongerenlabels komen weer terug.

Er moet meer studentenhuisvesting komen!

De afgelopen jaren zijn vele mooie woningbouwprojecten opgeleverd in de gemeente Alkmaar. U kunt denken aan nieuwbouwwijk de Nollen (Oost- en West), nieuwbouwwijk de Vaart, de eerste fases van de Pauw in de Rijp, het Jaagpad op het Schermereiland, de Polderhof in Oudorp, etc. Er zijn ook locaties waar nog steeds gebouwd wordt zoals de Vroonermeer-Noord of locaties waar de plannen al vergevorderd zijn zoals de Randersdijk in het Ooijevaarsnest, de latere fases van de Pauw in de Rijp, het dorpshart in Stompetoren, het appartementencomplex op de plek van de oude Extase in het centrum en woningproject de Hollandsche Tuin op Overstad. Ook op het Nuon-terrein aan de Helderseweg ziet de VVD graag woningbouw komen. Op Overstad (onder andere het Ringersgebouw en directe omgeving) kan wat ons betreft flink de hoogte in gebouwd worden. Dit is passend in deze omgeving.

De VVD ziet nieuwbouwprojecten graag ontwikkeld worden en kijkt daar met een zeer positief oog naar, dit geldt zowel voor stadse plannen als kleinschalige initiatieven in het buitengebied. Wij toetsen scherp op de afgesproken parkeer- en groennormen en indien daaraan voldaan wordt werken wij verder graag mee. De VVD wil dat er dan vervolgens terughoudend met welstandsregels wordt omgegaan. Dat mag u natuurlijk ook van een liberale partij verwachten.

In de regio Alkmaar is een percentage afgesproken van ‘minimum 30% sociaal bij nieuw te bouwen huur- of koopwoningen’. Die afspraken worden makkelijk gehaald. We zien echter –dat blijkt uit onderzoeken van gespecialiseerde bureaus- dat de benodigde voorraad sociale woningen in Alkmaar voldoende is. De komende jaren zal de grootste vraag naar woningen in het middensegment (vrije sector) zijn en zullen daar ook de grootste tekorten aan zijn. De VVD wil daarom dat de focus meer verlegd wordt naar éénpersoonshuurwoningen in de vrije sector bij nieuw te bouwen woningen. De afspraak van minimaal 30% sociaal kan dan wat ons betreft geschrapt worden, zoals woningbouwcorporaties zelf overigens ook willen.

Het aantal éénpersoonshuishoudens gaat in de komende decennia flink toenemen is de verwachting. Deze groep bestaat voor een groot deel uit jongeren. Tegelijkertijd blijven senioren steeds langer thuiswonen. Alkmaar moet meer gaan inspelen op deze twee ontwikkelingen en het aanbod daarop aanpassen. In de praktijk zien we dat we voor zowel senioren als jongeren de beschikbare budgetten onvoldoende specifiek kunnen toewijzen. Daarom moeten zowel het seniorenlabel als het jongerenlabel weer terugkomen in de huisvestingsverordening.

De VVD wil van Alkmaar een echte studentenstad maken en daarom moet er onder andere meer studentenhuisvesting komen. Onderzoek van Inholland heeft ook aangetoond dat daar vraag naar is. De gemeente moet daarom samen met relevante partijen (woningbouwcorporaties, ontwikkelaars) zorgdragen voor minimaal 100 nieuwe studentenwoningen.

Tot slot moet de regeling startersleningen worden voortgezet en komt er pilotbudget voor een nieuw op te zetten regeling blijversleningen, voor ouderen die langer zelfstandig thuis willen blijven wonen.

Ruimtelijke ordening

Zeer terughoudend omgaan met het opleggen van allerlei welstandelijke regels.

Vasthouden aan de parkeernorm en waar mogelijk een kleine verhoging.

Na jaren gedoogbeleid in het buitengebied moet gemeente maximale inspanning verrichten naar mogelijkheid tot legalisering van illegale situaties.

Geef mensen de kans het terrein voor, naast of achter hun woning zelf te kopen en in te richten.

Leegstaande kantoorpanden worden zoveel mogelijk omgevormd naar woningen.

De gemeente zet transformatie van bedrijventerreinen Oudorp en Overdie in gang.

Van een liberale partij mag u verwachten dat er zuinig met het opleggen van allerlei regels wordt omgesprongen. De gemeente moet niet tot in de details willen regelen hoe uw woning, bedrijfspand, etc. eruit ziet (uitzonderingen daargelaten, zoals de historische binnenstad en het dorpsgezicht van de Rijp). Mensen en organisaties zoals woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars blijken dat vaak heel goed zelf te kunnen. Het is ook in hun eigen belang om dat verantwoord te doen, want een lelijk huis verkoopt niet of minder goed. In de afgelopen jaren is er in de nieuwe welstandsnota al behoorlijk gedereguleerd en wat de VVD betreft wordt die lijn voortgezet.

Eén van de regels waar we wel zwaar aan tillen is de parkeernorm. We hebben deze normen niet voor niets, ze dienen er namelijk toe om parkeerproblematiek in de toekomst te voorkomen. Wij kunnen ons voorstellen dat er flexibeler wordt omgesprongen met parkeernormen bij functiewijziging bij bestaande bouw (een eigenaar kan immers niet altijd even extra parkeerplaatsen aanleggen), maar we willen vasthouden aan de parkeernorm bij nieuwbouw. Wij stellen bij woningen zelfs een verhoging voor van 1.7 naar 2, want de meeste huishoudens hebben tegenwoordig gewoon twee auto’s en daar moeten onze wijken op ingericht zijn.

In het buitengebied van voornamelijk de voormalige gemeente Schermer komen vele illegale situaties voor ten opzichte van de geldende bestemmingsplannen. Het gaat bijvoorbeeld om een aanbouw, een schuurtje of een verhard pad. Nu is de VVD in algemene zin ervoor dat de regels die we hebben ook daadwerkelijk gehandhaafd worden. Maar in dit geval kent de praktijk vele situaties bij voornamelijk agrarische ondernemers die jarenlang gedoogd zijn.

De VVD wil daarom dat de gemeente, in samenwerking met de provincie, een uiterste inspanning gaat verrichten om illegale situaties zoveel mogelijk te reguleren (aanpassing van het bestemmingsplan, etc.) zodat de situaties in overeenstemming worden gebracht met de geldende regels. Uiteraard waar dat mogelijk is. Want agrarische ondernemers die onnodig financieel gepakt worden door bestuurlij­ke boetes, dat wil toch niemand?

De VVD vindt het belangrijk dat bewoners de kans krijgen om stukken grond voor, naast of achter hun woning of tuin zelf te kopen of in bruikleen te krijgen, om die zelf te kunnen inrichten met groen. Dit scheelt de gemeente geld qua onderhoud, maakt de buurt mooier en is goed voor de betrokkenheid van onze inwoners bij hun buurt of dorpskern. Eigen verantwoordelijkheid van onze inwoners staat voor de VVD voorop. Inwoners verdienen daarvoor het vertrouwen van de gemeente.

De VVD wil een optimale invulling van de bebouwing in Alkmaar en dat betekent dat het overschot aan kantoorlocaties moet worden teruggebracht. De gemeente gaat daarnaast meewerken aan de omvorming van leegstaande kantoorpanden naar woningbouw en heeft daar ook een stimuleringsfonds voor beschikbaar. De VVD suggereert hierbij het creëren van extra studentenhuisvesting. Ook wil de VVD dat op de langere termijn de bedrijventerreinen Oudorp en Overdie getransformeerd gaan worden naar woonwijken. Dit vereist een lange adem en zal stapsgewijs moeten gaan.

Duurzaamheid

De overheid is met duurzaamheid vooral faciliterend en moet duurzaamheid niet afdwingen.

Richt je op onderzoek en innovatie qua duurzaamheid

Géén milieuzone in Alkmaar.

Géén nieuwe windturbines in de stad Alkmaar of het prachtige open polderlandschap van Schermer en Graft-de Rijp.

Duurzaamheid is de toekomst en daar is de VVD zeker voor. Grondstoffen raken nu eenmaal op, en we willen onze kinderen ook graag in een mooie en leefbare omgeving zien opgroeien. Er zijn allerlei innovatieve initiatieven in de gemeente Alkmaar, zoals de biovergasser en de nieuwe bodemwasinstallatie bij de Huisvuilcentrale (HVC). De gemeente Alkmaar doet al heel veel goeds op het terrein van duurzaamheid. Waar wij kritisch op zijn is wanneer inwoners of bedrijven in hun keuzevrijheid beperkt gaan worden. Warmtenet is daar een mooi voorbeeld van. In de kern is het heel goed dat overtollige restwarmte van de HVC gebruikt worden om woonwijken in Alkmaar te verwarmen, maar het is voor de VVD echt noodzakelijk dat mensen daar hun keuzevrijheid behouden en er vanaf kunnen als zij dat willen. Wij zijn om die reden ook zeer kritisch op de verplichtende aardgasvrije woonwijken.

Als er geld aan duurzaamheid in onze gemeente wordt uitgegeven wil de VVD dat dit niet gaat naar allerlei ‘leuke’ experimentele kleine projecten maar naar onderzoek naar bijvoorbeeld het opslaan van duurzame energie. Energie van windmolens en zonnepanelen kan nu niet opgeslagen worden en dus ook niet bijvoorbeeld s ‘avonds gebruikt worden. Als je zo’n probleem kunt oplossen dan breng je echte duurzaamheid pas een stuk dichterbij. Stimuleer bedrijven om op bijvoorbeeld de Boekelermeer hier onderzoek naar te doen, zoals in het Energy Cluster. Zo trek je weer andere bedrijven aan en brengt duurzaamheid echte innovatie en werkgelegenheid met zich mee.

 De VVD is tegen de komst van een milieuzone in Alkmaar of de aanleg van een ‘cargohub’ (een overslagplaats waar goederen van grote vrachtwagens overgeladen worden op kleinere bestelbusjes). Omdat wij bedrijven, ondernemers en inwoners niet willen dwingen om daaraan mee te werken, want dit brengt veel kosten, bureaucratie en gedoe met zich mee. Ook omdat de luchtkwaliteit in heel Alkmaar aan alle strenge Europese normen voldoet. De VVD kan zich alleen een cargo hub voorstellen als er een initiatief van de ondernemers zélf komt en zij hier op vrijwillige basis aan mee kunnen doen.

De VVD wil geen nieuwe windturbines in de stad Alkmaar of het prachtige polderlandschap van Schermer en Graft-de Rijp. Ze veroorzaken overlast en vervuilen het uitzicht. Wij kunnen ons wel kleinschalige windturbines voorstellen (max. 9,5m hoog) op bedrijventerreinen, die bedrijven zelf initiëren.

Groen en dieren

Elke wijk en elk dorp een eigen groenplan

Meer natuurspeelplaatsen voor kinderen

Meer genieten in, en van het groen

Een nieuw dierenasiel is nu echt nodig!

Ruim baan voor de dierenambulance

Paardenbakken in het buitengebied moeten kunnen.

De VVD wil dat elke wijk en elk dorp vanaf 2018 een eigen groenplan krijgt. Onze inwoners weten vaak heel goed aan welk groen er behoefte is in hun buurt. Wij willen dan ook dat zij mee gaan bepalen hoe het groenplan voor hun dorp of wijk er uit komt te zien. Tegelijkertijd kan er dan ook gekeken worden of er meer natuurspeelplaatsen bij kunnen komen in onze gemeente. Mooie voorbeelden hiervan zijn de natuurspeelplaatsen in De Nollen Oost en in de Groene Voet in Alkmaar Noord.

In de afgelopen periode heeft de VVD Alkmaar ervoor gezorgd dat er mooie houten stoelen langs de Singel en het Bolwerk in het centrum van de stad zijn geplaatst. De reacties hierop zijn zeer positief. Wij willen dan ook dat naast elke bestaande stoel er nu een tweede geplaatst wordt zodat mensen gezellig samen van het groen kunnen genieten. Ook willen wij dat op andere geschikte plekken in onze gemeente van deze stoelen geplaatst worden om meer te kunnen genieten in en van het groen.

Het huidige dierenasiel is echt niet meer van deze tijd en hard aan vervanging toe. Zo kunnen wij de medewerkers en de vele vrijwilligers echt niet meer hun goede werk laten doen. De VVD wil dat de gemeente Alkmaar samen met de andere gemeenten in de regio in 2018 gaat kijken naar een oplossing en helpt ervoor te zorgen dat er nu eindelijk een fatsoenlijk dierenasiel komt in Alkmaar en omgeving.

De dierenambulance doet fantastisch werk en wordt gesteund door vele vrijwilligers. Vierentwintig uur per dag en zeven dagen per week zijn zij in touw om dieren in nood te helpen. De VVD wil dat de dierenambulance het zo gemakkelijk mogelijk gemaakt wordt om hun goede werk te blijven doen. Zij moeten daarom zonder probleem op plekken tijdelijk hun ambulance neer kunnen zetten om een dier te helpen zonder daarbij te worden belemmerd door parkeerregels. Geen parkeerbonnen of andere beperkingen dus voor onze dierenambulance. Nu is het alleen zo geregeld dat zij geen parkeergeld hoeven te betalen maar de VVD vindt dat in dit geval er ook soepeler met bijvoorbeeld foutparkeren omgegaan mag worden.

Op dit moment is het voor onze inwoners in het buitengebied officieel niet toegestaan om een paardenbak bij je woning aan te leggen. De VVD vindt dat onzin! Hier moeten bestemmingsplan technisch mogelijkheden voor komen. De VVD wil dan wel dat er goed overlegd wordt met eventuele omwonenden en dat het landschap niet wordt ontsierd door bijvoorbeeld hoge lichtmasten.