Onderwijs en Cultuur

Onderwijs

Opleiden voor werk

Hou de basisscholen in onze dorpen open.

Openbaar onderwijs binnen redelijke afstand

Meer technisch innovatief onderwijs

Hoe beter de aansluiting tussen onderneming en onderwijs hoe beter de kans op werk. Stop met opleiden voor banen die er in de (nabije) toekomst niet meer zullen zijn en leidt op voor banen die eraan zitten te komen. Ga hierover in gesprek met toonaangevende locale en regionale bedrijven en laat hun behoefte leidend zijn.

De gemeente Alkmaar kent sinds de fusie een groot aantal kleine dorpen maar ook wijken waar de basisscholen onder druk staan. Er is de laatste twintig jaar weinig gebouwd in het buitengebied en daardoor is de vergrijzing veel groter in de kleine dorpen. Een school is een belangrijke basisvoorziening. Het is een dorpse ontmoetingsmogelijkheid voor ouders en kinderen. Het gebouw wordt vaak multifunctioneel gebruikt. Daarom wil de VVD zich maximaal inzetten om de basisscholen in de kleine dorpen te behouden. Zoals de VVD zich sterk maakt voor de St. Michaëlschool in Zuid Schermer. In verschillende wijken van Alkmaar ontstaan problemen met basisscholen vanwege een schoolstrijd tussen rivaliserende schoolbesturen. De VVD vindt dat onacceptabel het gaat immers altijd om het belang van het kind. En roept de schoolbesturen op om te gaan samenwerking waar mogelijk in het belang van het onderwijs en het kind.

De VVD vindt dat ouders het recht hebben op openbaar onderwijs voor hun kinderen binnen een afstand van maximaal 6 km. Als aan het afstandscriterium niet kan worden voldaan dan zal de gemeente voorzien in leerlingenvervoer.

Van oudsher is Alkmaar sterk in het technische onderwijs zoals de HTS. De inzet van de VVD is een verdere doorontwikkeling en modernisering van het onderwijs. Een integrale technische kolom die een naadloze doorstroming mogelijk maakt van VBMO, MBO naar HBO met een sterke koppeling naar het bedrijfsleven en onderzoek. Onderscheidend onderwijs waarbij gedacht kan worden aan datascience, energie innovatie en agri& food.

De samenwerkingen met onderzoekinstellingen zoals ECN-TNO en het wetenschappelijk onderwijs (VU) versterken het unieke karakter van het technisch innovatieve onderwijs in Alkmaar.

VVD wil dat Alkmaar ook vanuit de kennisregio meedoet in Terratechnica waar onderwijs, overheid en bedrijfsleven samenwerken. Studenten krijgen de unieke kans om al tijdens hun studie te werken in fieldlabs op het gebied van energietransitie, energie innovaties en duurzame landbouw. Hetgeen leidt tot een krachtige overgang naar de arbeidsmarkt ofwel WERK.

Cultuur

Meer ondernemerschap bij de grote vijf culturele instellingen.

Vermelden subsidie per kaartje

Behoud monumenten door stimuleren van culturele activiteiten

Boerderijen geen verplichte monumentenstatus

Populaire kunst boven “verantwoorde” kunst (geen paardenparades meer)

De grote vijf culturele instellingen Theater De Vest en Grote Sint Laurenskerk, Bibliotheek, Stedelijk museum, Artiance, Poppodium maken bijna 90% uit van het cultuurbudget. De tijd is rijp om meer ondernemerschap in te voeren. En de afhankelijkheid van subsidies te verminderen. In de komende raadsperiode van 90% naar 70% ofwel 5% per jaar vanaf 2019. De totale subsidie wordt met dat bedrag verlaagd.

Het is goed om te benadrukken wat de maatschappelijke kosten zijn van een cultuurinstelling. Het maakt inzichtelijk wat er met gemeenschapsgeld gebeurd. En geeft handvatten bij verkiezingen. Daarom wil de VVD dat op elk toegangskaartje of abonnement het subsidie bedrag wordt vermeld.

Door het organiseren van kleinschalige culturele activiteiten kunnen inkomsten worden gegenereerd om monumenten te behouden. Daarnaast bevorderen we ook de leefbaarheid van dorpen, kernen en wijken. Goede voorbeelden daarvan zijn het Museum In ‘t Houten Huis om de Rijp en De Museummolen in de Schermer. De ruimte die ontstaat bij de grote vijf instellingen kan hiervoor extra worden ingezet.

Door de fusie is Alkmaar vele boerderijen rijker. Deze boerderijen zijn vaak van onschatbare waarde. De VVD wil de keuze volledig bij de particuliere eigenaar laten of het pand al dan niet tot gemeentelijk of rijksmonument wordt aangewezen. Vanuit het vertrouwen dat het particulier eigenaarschap al eeuwen lang garant staat voor het behoud van deze monumentale boerderijen. De VVD wil daarnaast meewerken aan een permanente tentoonstelling van landbouwwerktuigen (bv in Polderhuis).

VVD wil de toegankelijke kunst/cultuur in de komende periode stimuleren. Vanuit het initiatief van enthousiaste inwoners ontstaan de meest interessante voorstellingen en evenementen. Voorbeelden van kunst/cultuur voor en van onze inwoners is het Midwinterfeest in de Rijp. Een weekend vol optredens in het monumentale centrum dat voor de gelegenheid wordt omgetoverd in een sprookjesachtig dorp in Kerstsfeer. Een ander voorbeeld is Kaeskoppenstad waar Alkmaar teruggaat naar de 16e eeuw en de meest glorieuze periode uit de Alkmaarse geschiedenis herleefd wordt. En niet in de laatste plaats de jaarlijkse viering van het Alkmaars ontzet op 8 oktober. Een feest voor Alkmaarders en door Alkmaarders. Andere voorbeelden van populaire cultuur zijn het amateurtoneel, koren en muziekverenigingen. Wat de VVD perse niet meer wil is de elitaire/verantwoorde kunst/cultuur zoals de paardenparade waar weinig mensen iets van hebben begrepen en veel inwoners zich aan hebben gestoord.