Verkeer en parkeren

Verkeer

Visie op de Huiswaarderweg: Ondergronds in ruil voor hoogbouw.

Betere bereikbaarheid Oostelijk stadsdeel, Schelphoek en Overdie.

De Boekelermeer krijgt een doorsteek naar Heiloo en Akersloot.

De Westelijke Randweg wordt volledig ongelijkvloers.

Fietsoversteken op de Alkmaarse ring worden ondertunneld.

Overbodige verkeerslichten worden, evt. na verkeerskundige aanpassingen, zoveel mogelijk verwijderd.

Er komt een jaarlijkse Alkmaarse verkeersveiligheidsscan.

Paaltjes worden net als in de binnenstad ook in andere delen van Alkmaar vervangen door camera’s. Dan kan er ook makkelijker met ontheffingen gewerkt worden.

De afgelopen jaren is de bereikbaarheid van (de verschillende delen van) Alkmaar steeds beter geworden. Zo is de Kanaalkade weer tweerichtingsverkeer geworden, is op de verschillende delen van de Alkmaarse ring de doorstroming verbeterd bijvoorbeeld door extra en langere opstelstroken en in de Nelson Mandelabrug aangelegd waardoor de Beverkoog aan de noordelijke kant ontsloten is. Villapark de Rijp heeft een ontsluitingsweg gekregen, wat goed is voor Oost- en West-Graftdijk. Het gaat steeds beter, maar we zijn er nog lang niet.

De Alkmaarder weet niet beter dan dat de wijken ’t Rak en de Horn gescheiden worden van Huiswaard door de Huiswaarderweg. Een drukke ringweg die ervoor zorgt dat men van zuidelijk Alkmaar naar noordelijk Alkmaar komt, maar ook één met een keerzijde. De brede en drukke weg doorklieft Alkmaar in tweeën en geeft veel milieu- en geluidsoverlast voor de woonwijken aan beide kanten. De VVD Alkmaar heeft een visie waarbij het op termijn anders is. De Huiswaarderbrug, die niet meer aan de strengste EU-richtlijnen voor zwaar verkeer voldoet, gaan wij in de toekomst niet vervangen, maar ondertunnelen. Daar profiteren zowel de auto’s als de scheepvaart van. En daar houdt het niet op. In onze visie wordt de hele Huiswaarderweg dan ondergronds en dus ongelijkvloers. Met een ondergrondse Huiswaarderweg (grond is al in eigendom van de gemeente) wordt veel ruimte gewonnen, die plaats zal bieden aan een groene zone met luxueuze woontorens. De woontorens fungeren daarnaast ook als kostendrager voor het hele project. In onze visie richten wij deze ruimte duurzamer en leefbaarder in, vanzelfsprekend met behoud van bereikbaarheid. Door out-of-the-box denken sluiten wij Huiswaard aan op de Rekerhout en worden nieuwe vaarverbindingen binnen Alkmaar Noord mogelijk. Al met al slaan we dan zeven vliegen in één klap!

We balen enorm dat het tweerichtingsverkeer op de Wageweg (Bierkade) niet mogelijk is gebleken. De bereikbaarheid van met name het oostelijke deel van het centrum, maar ook wijken als de Schelphoek en (Oud)-Overdie is onvoldoende vanuit wijken als Oudorp, Huiswaard en Overstad, dit blijkt ook uit meerdere rapporten. Daarom zien wij als VVD graag een brede analyse uitgevoerd worden naar hoe we dat kunnen verbeteren, bijvoorbeeld door een oeververbinding (zoals bijvoorbeeld een brug) tussen Oudorp en Overdie. Daar staan we zeer positief tegenover.

Een goede ontsluiting van onze bedrijfsterreinen is wat ons betreft echt noodzakelijk. Voor de Beverkoog hebben dit inmiddels kunnen realiseren, maar bijvoorbeeld de (Alkmaarse) Boekelermeer is alleen nog maar een de noordkant ontsloten en niet aan de zuidkant. Wat de VVD betreft komt de doorsteek er naar Heiloo en Akersloot net zoals die er vroeger ook altijd was. Daarnaast zijn wij een voorstander van een fietsbrug tussen de Zaagmolenstraat en de Kwakelkade zodat Overstad beter ontsloten wordt voor fietsers en wandelaars.

We zijn ook voorstander van een betere bereikbaarheid per water. Wij steunen het idee om de Spoorsloot (naast de Zijperstraat) beter bevaarbaar en tot een volwaardige vaarroute te maken en aan te sluiten op de Hoornse Vaart langs de Hollandse Tuin nieuwbouwwijk. Een prachtige waterverbinding met de binnenstad is dan op eenvoudige wijze mogelijk en biedt nieuwe bewoners en bedrijven meerwaarde.

De VVD heeft nog steeds de stip aan de horizon dat de Westelijke Randweg ongelijkvloers wordt net zoals dat tien jaar geleden met de Oostelijke randweg is gebeurd. Door het wegvallen van de Rijksbijdrage is de fundering onder deze investering weggeslagen, maar zodra de middelen weer beschikbaar komen wordt de Westelijke Randweg ook gewoon ongelijkvloers. Een goede doorstroming van het autoverkeer is ons veel waard. Ook blijven wij ons hard maken voor een geluidswand langs de Westelijke randweg ter hoogte van De Hoef.

Het aantal fietsoversteken van de Alkmaarse ring is in de afgelopen jaren flink teruggebracht. Door het ongelijkvloers worden van de Oostelijke randweg zijn alle fietsoversteken daar verdwenen en korter geleden is ook een fietstunnel aangelegd bij de Nauertogt bij het Geestmerambacht waardoor ook daar de oversteek is verwijderd. Dit is een goede zaak, want we zien dat voornamelijk buiten de spitsuren, wanneer het rustiger is op de weg, fietsers niet altijd de bereidheid hebben om op het groene licht te wachten (bijv. door haast, of regen) met alle gevolgen van dien. Een tunnel komt de fietsveiligheid ten goede en draagt daarnaast bij aan een snellere doorstroming van het autoverkeer. Op de lijst voor een fietstunnel staat in de eerste plaats de oversteek bij de Kogendijk (richting Bergen).

Voor de VVD is een zo vlot mogelijke doorstroming van het verkeer heel belangrijk. Op enkele plaatsen in Alkmaar staan overbodige verkeerslichten. Deze kunnen, eventueel na verkeerskundige aanpassingen, verwijderd worden. Overigens besparen we zo ook nog op beheers- en onderhoudskosten. Wij zien kansen om in plaats van verlkeerslichten verkeersbrigardiers in te zetten. Bij wervingsproblemen hiervoor kunnen mensen ingezet worden die een tegenprestatie moeten verrichten in ruil voor hun uitkering.

Verkeersveiligheid staat bij ons hoog in het vaandel. De VVD wil dat er jaarlijks een veiligheidsanalyse gemaakt wordt waarbij de top drie meest verkeersonveilige punten in Alkmaar aangepakt worden. Eén van de punten die bovenaan onze lijst staat is het kruispunt Herenweg-Robbenkoog. Verkeersveiligheid is ook goede verlichting van fietspaden. Dit moet op veel plaatsen verbeteren, bijvoorbeeld het fietspad tussen de Beverkoog en de Nollen-Oost.

De paaltjes in de binnenstad zijn de grond uit en vervangen door camera’s en daar is de VVD blij mee. De paaltjes waren zeer auto-onvriendelijk en leidden niet zelden tot schade aan auto’s. Als de situatie in de binnenstad met de camera’s goed werkt willen wij ook in andere delen van onze gemeente paaltjes vervangen door camera’s zoals bijvoorbeeld bij de Herenweg. De VVD is als enige partij altijd voor het vroeger openen van de spitspaal op de Herenweg geweest zodat inwoners van de Nollen bijvoorbeeld hun kinderen die in Sint Pancras op school of opvang zitten kunnen wegbrengen zonder kilometers om te rijden. Inmiddels is besloten dat eerst de Herenweg opnieuw ingericht wordt in 2018 en dat daarna een definitief besluit volgt over de tijden van de spitspaal. Wij balen van deze vertraging maar wij zijn wel blij dat de Herenweg nu sneller dan gepland veiliger gaat worden voor fietsers. De VVD ziet dit als een kans om als de weg aangepast is de spitspaal wel vroeger omlaag te doen.

Er is dus echter ook nog een andere mogelijkheid; de VVD vindt dat de spitspaal wellicht wel helemaal weg kan als de paal vervangen wordt door een camera. Dan zouden de bewoners van de Herenweg, bussen, hulpverleners en alle inwoners uit de Nollen met kinderen op school of opvang in Sint Pancras een ontheffing kunnen krijgen om al voor 09.00 langs de camera te rijden. Anderen zonder ontheffing, zoals bijvoorbeeld sluipverkeer uit Sint Pancras, zouden dan een boete krijgen als zij dit ook zouden doen. Natuurlijk moet dit eerst goed onderzocht worden maar de VVD ziet hierin een mogelijke praktische oplossing die na de herinrichting ook bekeken moet worden.

Parkeren

500 parkeerplaatsen extra in Alkmaar!

Het aantal reguliere straatparkeerplaatsen in het centrum wordt niet verminderd.

Zeer terughoudend bij uitbreiden vergunninghoudersparkeren.

We maken een meerlaagse ondergrondse parkeergarage bij het ziekenhuis mogelijk.

De Karperton wordt gesloopt en er komt een nieuwe parkeergarage voor terug.

Parkeergarages worden afsluitbaar en hufterproof gemaakt.

Parkeerplaatsen bij elektrische oplaadpunten worden geschikt gemaakt voor dubbelgebruik.

Parkeerplaatsen gaan we vergroenen. Het evenemententerrein in de Westrand wordt geschikt gemaakt voor parkeren.

Het parkeerbeleid wordt nóg digitaler.

Als u ergens heenrijdt, naar of huis of op visite wilt u toch gewoon uw auto fatsoenlijk kwijt kunnen? Dat begrijpen wij heel goed. Voor de één is een auto een luxegoed en voor de ander pure noodzaak. Wat uw reden ook is om een auto te hebben maakt ons niet uit. U hebt er één, of misschien wel twee of drie, en die wilt u gewoon makkelijk kunnen parkeren. En het liefst voor de deur, of op korte loopafstand. Dat wil de VVD ook.

In vele Alkmaarse wijken zijn parkeerproblemen. Dat is niet iets van de afgelopen periode, maar dat is in de vorige twintig, misschien wel dertig jaar zo gegroeid. De VVD heeft de ambitie om de parkeer­problemen in Alkmaar te verbeteren. En niet op een manier zoals ze het in Groningen gedaan hebben, namelijk door tot ver in de buitenwijken betaald parkeren in te voeren. Dat is voor ons echt een horrorscenario. Nee, door gewoon meer parkeerplaatsen aan te leggen.

Op initiatief van de VVD is het college in 2015 begonnen met het inzichtelijk maken van de problemen. In alle wijken en dorpen zijn tellingen uitgevoerd en daardoor hebben we nu een goed beeld. Voor het centrum en het Emmakwartier heeft de VVD al moties aangenomen gekregen om extra parkeerplaatsen aan te leggen, maar daarmee zijn we er nog niet. Dat is pas een begin. De VVD wil dat er in deze raadsperiode 500 extra parkeerplaatsen in Alkmaar worden aangelegd. Ook de geplande herinrichting van de Zijperstraat in 2018 waardoor er daar 75 parkeerplaatsen gaan verdwijnen gaat wat ons betreft niet door. En de invoering van betaald parkeren daar wordt teruggedraaid.

Het wegsnoepbeleid van reguliere straatparkeerplaatsen in onze mooie binnenstad is in de huidige raadsperiode gestopt. Sterker nog, het schip is gekeerd, er komen weer parkeerplaatsen bij. Op dit moment zijn er 1136 straatparkeerplaatsen in de binnenstad waarvan 1088 regulier en 48 bijzonder. Het aantal van 1088 is de absolute bodem, er mag er geen één vanaf. In het centrum wil de VVD bovenop de eerder genoemde 500 nog eens 50 plekken extra toevoegen. Daarnaast willen wij dat er op invalide parkeerplaatsen ook geparkeerd mag worden door niet invalide bestuurders na sluitingstijd van de winkels. Deze staan namelijk in de avond heel vaak leeg.

We zijn tegen de ongebreidelde afname van vrij parkeren en uitbreiding van vergunninghoudersparkeren. Behalve als de wijk zelf daar in overgrote meerderheid voor is en het dus zelf wil.

De minimumgrens voor invoering zou daarom verhoogd moeten worden naar 65% voorstemmers. Daarnaast blijft het winkelcentrum in de Mare sowieso vrij parkeren evenals in de dorpen in het buitengebied.

Het ziekenhuis gaat vernieuwbouwen en daar zijn ze wel heel blij mee. De totale bebouwde oppervlakte wordt verlaagd naar 85.000 vierkante meter. Daardoor ontstaat er ruimte voor meer groen. Door de vernieuwbouw ontstaat ook een kans om het parkeren beter en mooier te regelen. De VVD is enthousiast over een meerlaagse, ondergrondse parkeergarage bij het Noordwest Ziekenhuis.

De VVD is minder enthousiast over de huidige Karperton-garage. Wij willen die garage slopen (er zit toch al geen enkele boekwaarde meer op) en er een supermoderne parkeergarage voor terugbouwen. Eventueel zouden er op de bovenste etage appartementen kunnen komen. De nieuwe Karperton garage moet afsluitbaar en volledig hufterproof worden gebouwd. De VVD denkt aan systeem waarmee je alleen kan binnenkomen met een parkeerkaartje. Daarnaast moeten alle Alkmaarse parkeergarages afsluitbaar en hufterproof worden gemaakt, de tijd dat deze gebruikt worden als verblijfsplaats voor daklozen en drugsverslaafden is echt voorbij. Wij willen dat de parkeergarage bij winkelcentrum de Mare beter vindbaar wordt en voorzien worden van informatie­borden met het aantal beschikbare parkeerplekken.

De VVD staat voor keuzevrijheid en mensen moeten zelf weten of zij een elektrische auto nemen of niet. De overheid mag dat absoluut niet afdwingen door reguliere straatparkeerplaatsen uit de markt te halen ten koste van plaatsen met oplaadpunten voor elektrische auto’s. Deze plaatsen zijn prima als ze er extra bij komen, maar niet ten koste van. Dit is in de afgelopen jaren toch op heel veel plekken gebeurd, tegen de zin van de VVD. Daarom willen we dat dubbelgebruik van de betreffende plaatsen mogelijk gemaakt wordt.

De openbare ruimte is in Alkmaar helaas beperkt en dan kan het soms zijn dat er extra parkeer­plaatsen aangelegd moeten worden ten koste van groen. Toch kunnen groen en parkeren ook prima samengaan, zo zien we bijvoorbeeld bij de Terborchlaan in de Westrand. De VVD wil dat het college serieus werk maakt van het vergroenen van parkeerplaatsen, zo slaan we twee vliegen in één klap. Ook het evenemententerrein in de Westrand kan dan geschikt gemaakt worden voor parkeren.

De afgelopen jaren hebben er behoorlijke efficiencyslagen plaatsgevonden in het parkeerregime. Zo is er gedereguleerd, zijn er vergunningen samengevoegd en zijn de mogelijkheden qua verschillende garages uitgebreid. Digitaal betalen (met apps) is makkelijker geworden en ook is betalen per minuut ingevoerd. Op initiatief van de VVD is ook het betalen met een creditcard mogelijk gemaakt, ook zo makkelijk voor onze buitenlandse toeristen. Het digitaliseren van het parkeerbeleid mag van de VVD betreft verdergaan, want dit is gewoon de toekomst. Wat ons betreft wordt er gestopt met de papieren bezoekerskaart. Dit kost de gemeente nu een ton per jaar en dit vinden we het gewoon niet waard. Het geld sparen we liever om hiermee een nieuwe parkeergarage aan te leggen of uit te breiden.

Openbaar vervoer

Volledig behoud van onze stadse buslijnen.

Het 2-eurokaartje blijft gehandhaafd voor buslijn 123 voor onze dorpen in het buitengebied.

Iedere 10 minuten vertrekt er een trein van Alkmaar naar Amsterdam.

Er komt een onderzoek naar een directe treinverbinding tussen Alkmaar en Schiphol.

In Alkmaar zijn al onze wijken aangesloten op één of meerdere bushaltes. Dit fijnmazige netwerk van buslijnen door Alkmaar willen we behouden en waar mogelijk uitbreiden. Zo zou er prima een lijn kunnen komen die vanaf het station in één richting een ronde om de binnenstad maakt, waarbij in ieder geval teruggereden wordt over de Bierkade en de Wageweg. Hierdoor kan de Schelphoek ook een bushalte krijgen. Daarnaast wil de VVD dat het 2 euro kaartje blijft bestaan voor buslijn 123 voor onze dorpen in het buitengebied.

Wel moet uiteindelijk een goede balans overblijven tussen genoeg bussen naar al onze wijken en kernen enerzijds en een voldoende bezetting van de bussen anderzijds, want het is wel zo dat voor alle extra’s die de provincie overbodig vindt de gemeente financieel moet bijpassen. En vervolgens betaalt u dat, middels uw OZB-aanslag. Gratis openbaar vervoer bestaat immers niet.

Voor de Alkmaarse forens, voor de studenten die elders studeren en voor de toeristen die naar Alkmaar komen zijn goede treinverbinding met Amsterdam essentieel. De bomvolle treinen in de ochtendspits naar Amsterdam (en in de avondspits omgekeerd) ergeren we ons kapot aan. Het wordt hoogtijd dat Alkmaar aangesloten wordt op het PHS, het Programma Hoogfrequent Spoor. Dit betekent iedere 10 minuten een trein. Dit programma is nog niet ingevoerd in Nederland, maar er worden inmiddels wel proeven mee gehouden tussen Amsterdam en Eindhoven. Wat ons betreft haakt Alkmaar zo snel mogelijk aan.