Samenleven

Diversiteit 

Discriminatie is verboden. We investeren in voorlichting, niet in anonieme meldpunten

We ondersteunen vrijwilligers en (sport)organisaties bij diversiteitsproblemen

Voorlichting is een verplicht onderdeel op alle basis- en middelbare scholen

We gaan het gesprek aan, ook als het lastig is

In Alkmaar kan en mag iedereen zichzelf zijn. Wat de VVD betreft treden we dan ook hard op tegen elke vorm van discriminatie. Het allerbelangrijkste meldpunt voor discriminatie is nog altijd de politie, want discriminatie is bij wet verboden. Daarnaast investeren we in voorlichting op scholen, en niet in meldpunten waar Alkmaarders anoniem melding maken. Want discriminatie voorkomen, moeten vooral de Alkmaarders zelf doen.

Discriminatie voorkomen doen we door voorlichting op scholen en sportinstellingen te faciliteren. We ondersteunen vrijwilligers en organisaties bij het voeren van deze gesprekken.

Voorlichting op alle basisscholen, het middelbaar onderwijs, jongerenverenigingen en buurthuizen is wat de VVD betreft een verplicht onderdeel. We werken hierin intensief samen met organisaties zoals het COC. Samen zorgen we voor een tolerante stad.

In Alkmaar kan en mag iedereen zichzelf zijn, ongeacht afkomst, seksuele voorkeur, godsdienst etc. Om een gelijkwaardig speelveld te creëren is respect en wederzijds begrip nodig. Wederzijds begrip instaat door elkaar te leren kennen en het gesprek aan te gaan. De VVD vindt het ontzettend belangrijk dat iedereen daaraan zijn steentje bijdraagt. Iedereen neemt zijn verantwoordelijkheid. Ook als de onderwerpen lastig zijn, gaan we het gesprek aan. We blijven diversiteitsproblemen bespreken op een respectvolle manier.

Ouderen

Woningen aanpassen is eenvoudig. Minder regels, en aanvragen behandelen we binnen een week.

Meer sportactiviteiten voor ouderen

Laat ouderen kennis en ervaring delen

Je bent niet oud als je de 50 bent gepasseerd!

Minder eenzaamheid onder ouderen

Alkmaar is een dementie vriendelijke stad

De VVD wil dat ouderen makkelijk zorgaanpassingen aan woningen kunnen doorvoeren. Dit maakt woningen niet alleen levensloopbestending, maar zorgt er ook voor dat ouderen veilig wonen. We schrappen daarom zoveel mogelijk regels en behandelen aanvragen binnen een week.

Sport is belangrijk, ook voor ouderen. Hieronder vallen ook denksporten zoals bijvoorbeeld bridge, maar ook bewegen en muziek om alzheimer tegen te gaan. Daarom breiden wij het programma uit via buurt- en verzorgingshuizen. De financiering van de programma’s voor ouderen gaat via de WMO. De afgelopen jaren bleef er regelmatig budget over binnen het programma Zorg. Wij willen graag dat dit geld wordt ingezet, bijvoorbeeld om meer sport te faciliteren en steunen bij ouderen.

Ouderen zijn een bron van kennis. De VVD wil stimuleren dat ouderen hun kennis en ervaringen met onze plaatselijke en regionale geschiedenis delen op onze scholen. Daarnaast hebben ouderen een rol in het begeleiden van jongere medewerkers met bijvoorbeeld een grote afstand tot de arbeids­markt of zonder afgeronde studie of jongeren in de dagbesteding. De vrijwilligerscentrale speelt hier een belangrijke rol in. Zij geven voorlichting, coördineren en organiseren evenementen op bijvoorbeeld scholen, in verzorgingshuizen en in wijkcentra.

Oud ben je niet als je de 50 bent gepasseerd. Het 50-plus beleid van de gemeente Alkmaar is duur en levert onvoldoende werkgelegenheid op. Onze inwoners van boven de 50 zijn bijna allemaal nog mensen die actief zijn en nog van alles willen en kunnen met hun leven. Dit geldt zeker ook voor werk. Op de arbeidsmarkt veranderen dingen snel. Nieuwe ideeën zijn nodig; ideeën die in elk geval niet meer uitgaan van achterhaalde leeftijdsgrenzen van 50 jaar. Wij willen dat er in elk geval gestart wordt met het halen van kennis en ervaringen in binnen- en buitenland (best practices), en dat daarnaast oudere werkzoekenden zelf een grote stem krijgen in hoe het geld hiervoor besteed zou kunnen worden.

De verwachting is dat het aantal mensen met dementie in Alkmaar gaat verdubbelen. Daarom investeren we in een dementie vriendelijke stad. We geven voorlichting aan alle Alkmaarders, van sportverenigingen, scholen tot winkeliers. We ontlasten en ondersteunen de mantelzorgers door extra te investeren in de mantelzorgmakelaar. Daarnaast zorgen we voor extra capaciteit bij de dagopvang voor mensen met geheugenproblemen en in het Respijthuis. Zodat we ook in de toekomst voldoende opvangmogelijkheden hebben.

Jongeren

We handhaven de vrije openingstijden

Volwassenen behandelen we als volwassenen. Geen anti drugs- of alcoholbeleid voor 18+

Minimaal 20 extra jongerenwoningen per jaar

Ombouwen van de noodopvang aan de Robonsbosweg tot studenten- en jongerenwoningen

Extra training en ondersteuning voor jonge ondernemers door het Ondernemersloket

Jongeren inzetten bij maatschappelijke vraagstukken

Jongeren spelen een belangrijke rol in Alkmaar. De afgelopen periode zijn er veel belangrijke stappen gezet. Er zijn evenementen bijgekomen die de stad op de kaart zetten. En het poppodium, de bioscoop en het Filmhuis zijn in nieuwe toonaangevende panden getrokken. Jongeren zijn hierin heel belangrijk, zij maken gebruik van deze faciliteiten, zorgen voor levendigheid en trekken meer publiek uit de regio aan.

We handhaven de vrije openingstijden en nieuwe evenementen blijven welkom in de stad. Hierbij besteden we natuurlijk aandacht aan de druk in de binnenstad en veiligheid op straat. In Alkmaar moet uitgaan altijd een veilig feestje zijn. Gemeente, politie en horecaondernemers moeten samen­werken om dat mogelijk te maken. Overlast moet bestreden worden, zonder het ondernemen te belemmeren. Dat vereist een faciliterende rol van de gemeente naar de lokale horecaondernemers. Samen met de horeca worden er evenementen mogelijk gemaakt. Bij geluidsoverlast geldt; regels zijn regels. De gemeente treedt bij geluidsoverlast krachtig op, bij klachten wordt men niet meer van het kastje naar de muur gestuurd. Dat betekent voor de VVD dat onze inwoners 24 uur per dag direct iemand aan de lijn moeten kunnen krijgen wanneer zij klachten hebben over geluidsoverlast. Dat mogen onze inwoners van de gemeente verwachten.

In het huidige beleid nota ‘In Control of Alcohol en Drugs” staat dat we gebruik van alcohol en drugs ontmoedigen bij alle jongeren tot 23 jaar. Volwassenen ontmoedigen bij alcohol gebruik is onnodig betuttelend. Iedere 18-jarige is zelf beslissingsbevoegd en heeft de overheid niet nodig in zijn of haar besluit om een biertje te drinken.

Om jongeren een plek te geven moet er veel meer jongerenhuisvesting komen. De VVD wil minimaal 20 woningen per jaar realiseren in plaats van de huidige acht woningen in vier jaar tijd. Deze woningen zijn geschikt voor studenten, maar ook jongeren met een baan die voor het eerst zelfstandig gaan wonen. In 2018 vertrekt de tijdelijke opvang van statushouders uit het pand aan de Robonsbosweg. De VVD wil dit pand na deze periode ombouwen tot woningen voor zowel studenten als werkende jongeren.

We willen jonge ondernemers in Alkmaar behouden en niet naar de Randstad zien vertrekken. Zij zorgen voor werkgelegenheid, bedenken vaak nieuwe en innovatieve concepten en zetten onze stad op de kaart. Naast voldoende woningen voor jongeren zorgen we voor extra ondersteuning en training door het ondernemersloket voor jongeren.

Ook gaat de gemeente Alkmaar een project starten waarbij we ondernemers actief betrekken bij maatschappelijke vraagstukken in de stad. Heb je als ondernemer bijvoorbeeld een oplossing om geluidsoverlast in het centrum tegen te gaan, of een oplossing tegen de meeuwenoverlast? De gemeente Alkmaar gaat minimaal vijf maatschappelijke vraagstukken uitzetten. Jongeren krijgen, naast buurtbewoners en belanghebbende een belangrijke adviserende rol bij deze projecten.

Roze!

De Alkmaar Pride is een serieus evenement. Kosten komen uit het potje evenementen en gaan niet af van het budget ‘emancipatie LHBT-gemeenschap’

Alkmaar blijft Regenboogstad, en blijft dus hard werken aan de emancipatie van LHBT-inwoners

Voorlichting is een verplicht onderdeel op alle basis- en middelbare scholen

LHBT’ers moeten altijd en overal veilig over straat kunnen.

De Alkmaar Pride is een prachtig evenement dat vele bezoekers trekt en ieder jaar wordt afgesloten met een groot feest. Een evenement met een duidelijke boodschap, in Alkmaar is iedereen welkom. Ongeacht afkomst, sekse of seksuele voorkeur. Een boodschap die helaas nog steeds expliciet aandacht vraagt.

De VVD vindt de Alkmaar Pride van ongekend belang, daarom moeten we dit als een serieus evene­ment behandelen. Nu wordt de organisatie betaalt vanuit het potje ‘Emancipatie LHTB-gemeenschap’ Dit moet gewoon vanuit het evenementenbeleid worden betaald.

Alkmaar blijft een van 45 Regenboogsteden in Nederland. Want nog te vaak zien we dat de rechten van LHTBI’s geschonden worden. Discriminatie wordt absoluut niet getolereerd en gaan we hard aanpakken.

Voorlichting op alle basisscholen, het middelbaar onderwijs, jongerenverenigingen en buurthuizen is wat de VVD betreft een verplicht onderdeel. We werken hierin intensief samen met het COC. Samen zorgen we voor een tolerante stad. We zijn een stad waarin LHTB’s veilig en sociaal geaccepteerd zijn. We verafschuwen situaties zoals in Arnhem waarbij twee mannen zijn mishandeld omdat ze hand in hand over straat lopen.

Het COC is meer dan welkom in onze stad en vervult een belangrijke rol. De organisatie ontvangt nu jaarlijks subsidies voor het uitvoeren van haar taken. Hier past wat de VVD betreft ook fatsoenlijke huisvesting in.

Integratie, migratie en vluchtelingen

We sluiten niemand uit.

Een echte vluchteling is altijd welkom, illegale gelukszoekers niet.

Inburgeren, participeren en solliciteren. Niet eerst profiteren.

Extremisme, jihadisme en radicalisering worden niet getolereerd.

Structuur en financiering van moskeeën moet helder zijn.

Het gaat de VVD niet om afkomst of geloof. Het gaat om de toekomst en gedrag. Als mensen in Nederland mogen blijven dan is het heel normaal dat zij zich aanpassen en een bijdrage leveren aan ons land. Het is normaal om respect te hebben voor onze samenleving die gebouwd is op de Verlichting en liberale tradities die hebben geleid tot een vrije samenleving. Een samenleving zoals Alkmaar waar iedereen gelijkwaardig is ongeacht geslacht, seksuele geaardheid of geloof. Het moet in Alkmaar normaal zijn dat iedereen die dat kán, actief een bijdrage levert aan onze maatschappij. Of je nu christen, jood, moslim, atheïst, humanist of boeddhist bent. Of je hier nu wel of niet geboren bent. Als je onze vrijheden omarmt en actief een bijdrage levert aan onze samenleving, dan hoor je er gewoon bij. Dan moet het normaal zijn dat je een onderdeel wordt van onze Alkmaarse samenleving. Zo zijn er ook in onze gemeente veel migranten die hun weg hebben gevonden en geïntegreerd zijn, vrijwel altijd door het hebben van een baan. Dat hebben deze mensen zelf gedaan. En ja, het is heel normaal om dat ook van hen te verwachten. Net zoals zij mogen verwachten dat het heel normaal is dat discriminatie keihard wordt bestreden. Maar er zijn ook groepen migranten of kinderen daarvan die onze vrijheden niet respecteren, de taal onvoldoende spreken en ook niet actief willen bijdragen. Dat is niet normaal!

Een geslaagde inburgering is de sleutel tot een volwaardige plek in onze samenleving. Voor volwassen migranten, maar ook voor hun kinderen. De wil om in te burgeren kan alleen vanuit mensen zelf komen, niet vanuit de gemeente als lokale overheid. De gemeente moet bovenal normeren en duidelijk maken wat wij als Alkmaarse samenleving van onze nieuwkomers verwachten, maar ook consequenties verbinden wanneer daar niet aan wordt voldaan. Als je niet integreert dan stopt dus gratis geld. We kunnen het ons gewoonweg niet veroorloven dat grote groepen nieuwkomers niet meekomen in onze gemeente. Dat is niet goed voor hen, niet voor hun kinderen, maar zeker niet voor Alkmaar!

Extremisme, jihadisme en radicalisering worden niet getolereerd. Dit heeft een polariserende werking op onze Alkmaarse samenleving, waardoor Alkmaarders tegenover elkaar komen te staan, en gevoelens van onvrede, onmacht en weerstand –met alle ongewenste gevolgen van dien- worden gevoed. Het tijdig kunnen signaleren van radicalisering van individuen en groepen is niet alleen een taak voor de gemeente en onze politie, maar vraagt ook om goede voorlichting en maatschappelijke betrokkenheid. Iedereen heeft hier een rol in; het is immers een kwestie van fatsoen en respect om elkaar hierop aan te kunnen, en durven spreken. Voor de VVD is het onacceptabel als je een ander naar het leven staat of in diens bestaan ontkent omdat hij een andere overtuiging of cultuur heeft dan die van jou.

De VVD wil voorkomen dat indoctrinatie door ongewenste invloeden uit welke hoek dan ook de integratie in Alkmaar tegenwerken. Als daar sprake van is, moet dat niet alleen voorkomen worden, maar ook actief bestreden.

De scheiding van kerk en staat is in Nederland vanzelfsprekend, in andere landen echter niet. De Golfstaten en Turkije financieren om redenen die niets met integratie te maken hebben moskeeën in het buitenland. De VVD wil dat duidelijk wordt of de moskeeën of andere etni-culturele platforms in Alkmaar ook onderdeel uitmaken of profiteren van die geldstromen. De gemeente gebruikt de moskeeën of andere etni-culturele platforms vaak als scharnier om met de verschillende (moslim)gemeenschappen in contact te komen en verstrekt daartoe soms ook subsidies. Dat kan goed zijn voor zowel de betreffende gemeenschappen, als voor Alkmaar als geheel. Dan is het echter wel goed om te weten of deze moskeeën of etni-culturele platforms gevoelig zijn voor geldstromen die botsen met onze opvattingen over staatsinrichting. Wij verwachten dat zij hieraan mee willen werken.